My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

056-803545

เกี่ยวกับเรา


โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของประดับของตกแต่ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น ธุรกิจประกอบการ ท้องถิ่น ยกระดับ ฐานะ ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ (E-Commerce) ด้วยเว็บไซต์คุณภาพดี นำเสนอข้อมูล ที่มีรูปแบบ น่าเชื่อถือ เพื่อเสริมสร้าง "ภาพลักษณ์" ให้กับ สินค้าโอทอปนครสวรรค์ ด้วยสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับการคัดเลือก จากผู้ประกอบการโอทอป ทั่วทั้งจังหวัด รับรองคุณภาพโดย กรมการพัฒนาชุมชน